Sběrný dvůr

Provozní doba:

  • Středa:     17:00 - 18:30
  • Sobota        9:00 - 11:00

Sběrný dvůr byl určen pro následující druhy odpadů :

o s t a t n í
 
-  15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
-  15 01 02 Plastové obaly
-  15 01 03 Dřevěné obaly
-  15 01 05 Kompozitní obaly
-  15 01 06 Směsné obaly
-  15 01 07 Skleněné obaly
-  15 01 09 Textilní obaly
-  16 01 03 Pneumatiky
-  16 01 12 Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11
-  16 01 15 Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01 14
-  16 01 19 Plasty
-  16 01 20 Sklo
-  16 01 22 Součástky jinak blíže neurčené
-  17 01 01 Beton
-  17 01 02 Cihly
-  17 01 03 Tašky a keramické výrobky
-      17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
-  17 02 01 Dřevo
-  17 02 02 Sklo
-  17 02 03 Plasty
-  17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
-  17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
-  20 01 01 Papír a lepenka
-  20 01 02 Sklo
-  20 01 10 Oděvy
-  20 01 11 Textilní materiály
20 01 25 Jedlý olej a tuk
-  20 01 28 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27
-  20 01 34 Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 – pouze v případě, jedná-li se o nekompletní zařízení, které nelze předat v režimu zpětného odběru
-  20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23  a 20 01 35 -– pouze v případě, jedná-li se o nekompletní zařízení, které nelze předat v režimu zpětného odběru
-  20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
-  20 01 39 Plasty
-  20 01 40 Kovy
-  20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
-  20 02 02 Zemina a kameny
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad
-  20 03 01 Směsný komunální odpad
-  20 03 07 Objemný odpad
 
n e b e z p e č n é
 
-   15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
-   15 01 11* Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob
15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
-   16 01 07*  Olejové filtry
-   16 01 13*  Brzdové kapaliny
-   16 01 14*  Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
16 01 21* Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14
-  16 06 01*  Olověné akumulátory - pouze v případě, jedná-li se o nekompletní zařízení, které nelze     předat v režimu zpětného odběru
-  16 06 02*  Nikl-kadmiové baterie a akumulátory -– pouze v případě, jedná-li se o nekompletní zařízení, které nelze předat v režimu zpětného odběru
17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky 
-   17 04 10*  Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 
-   20 01 13*  Rozpouštědla
-   20 01 21*  Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
-   20 01 26*  Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25
-   20 01 27*  Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
-    20 01 33* Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie - pouze v případě, jedná-li se o nekompletní zařízení, které nelze předat v režimu zpětného odběru
-   20 01 35* Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 236) - pouze v případě, jedná-li se o nekompletní zařízení, které nelze předat v režimu zpětného odběru
-    20 01 37* Dřevo obsahující nebezpečné látky
 
Použité elektrozařízení z domácností nebude přijímáno v režimu zákona o odpadech, ale jako zpětně odebrané výrobky. Sběrný dvůr je místem zpětného odběru elektrozařízení.
 
Ekolap,  Ecobat, Asekol, Elekrowin