Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

1. Oficiální název

Úplný oficiální název povinného subjektu.

Obec Žižkovo Pole


2. Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principu, za kterých provozuje svoji činnost.

Obec Žižkovo Pole vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahu vyplývajících.


3. Organizační struktura

Popis organizační struktury povinného subjektu.

Informace bodu 3. Organizační struktura


4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje) a pro zarucený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení.

Informace bodu 4. Kontaktní spojení


5. Případné platby mužete poukázat.

Bankovní spojení pro všechny v úvahu pripadající platby od veřejnosti

číslo účtu 1478051389, kód banky: 0800


6. IČO

Identifikacní číslo organizace

00268569


7. DIČ

Daňové identifikacní číslo

CZ00268569


8. Rozpočet v tomto a předchozím roce

Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.

rozpočet v tomto a předchozím roce


9. Žádosti o informace podle zák. č. 106/1999 Sb.

Místo, způsob, jak získat příslušné informace.

Zobrazit


10. Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.


11. Formuláře

Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat.

FORMULÁŘE


12. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Popisy postupů (návody pro řešení životních situací) Doporučuje se umístit do této části informací aktivní odkaz na popisy postupů (návody pro řešení nejrůznějších životních situací).

Informace bodu 13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací


13. Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí. Doporučuje se, pokud je to možné, na takové předpisy zřídit aktivní odkazy.

Informace bodu 14. Nejdůležitější předpisy


14. Seznam organizací

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.

Mateřská škola Žižkovo Pole