Archiv dokumentů

Rozpočtové opatření 9/2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení

Veřejná vyhláška - oznámení - zahájení vodoprávního a stavebního řízení - upuštění od ústního jednání

AKCE: žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení k vodnímu dílu

"Staré Ransko splašková kanalizace s čištěním odpadních vod na ČOV  Krucemburk"

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 19.10.2023 od 18.30 hod

Záměr - Dodatek č. 7 - LDO

Záměrem Obce Žižkovo Pole je schválení Dodatku č. 7 ke smlouvě pachtovní mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a Lesním družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi ze dne 17. 5. 2018.

Záměr pronájmu pozemků - rybníku

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 7. 9. 2023